Andry RAJOELINA

Am-pitiavana no anomezako fotoana anareo ny Alahady 16 Desambra 2018 eo amin'ny Gara Soarano amin'ny 10 ora maraina. Hiara hanao diabe volom-boasary isika, hamakivaky an'Antananarivo hizara fitiavana, haravona sy fanantenana.
Ho ataontsika makotrokotroka ny fiarahana ! Hanakoako manerana an'i Madagasikara ny firaisan-kinantsika.
Diabe hiainga ary hiroso hatrany amin'ny fandresena.

FA NY FITIAVANA NO LEHIBE INDRINDRA.

Henoko ny fitarainanareo amin’ny tsy fisian’ny asa ao amin’ny kaomina Amboromalandy. Hamboarantsika ireo tohan-drano izay mampitaraina ary afaka mamorona asa ho anareo ny fanamboarana izany. Efa nilaza taminareo aho fa hipetraka ho vahaolana ho an’ny firenena.
FA NY FITIAVANA NO LEHIBE INDRINDRA

Ho Filoha hitsinjo ny vahoaka malagasy aho sy hitsinjo ny vahoakan’i Manaratsandry. Tsy ho avelako alain’ny vahiny ny tanintsika malagasy. Ataoko laharampahamehana ny hamerina ny tany izay nalain’ny olona taminareo tahaka ny tany teo Somia. Ho alamiko ihany koa ny olan’ny FIFABE. Hanampy anareo aho.
TSY MAINTSY MANDROSO I MADAGASIKARA.

Hamboarintsika ny lalàna mirefy 13 kilometatra ao an-tampon-tanàna an'Anjiajia. Aza matahotra ianareo fa tsy maintsy ho ampiakarintsika ny vidin'ny lojy aty amin'ny distrikan'Ambato Boeny, mba tsy ahafaty antoka anareo, rehefa tonga Filoha aho. Afaka 4 andro isika dia hifidy, ry Malagasy namako, reseo lahatra ny rehetra. Mila tanora manana vina no hitondra ny firenena.
ISIKA REHETRA HANAVOTRA AN'I MADAGASIKARA.

Fantatro fa mila fahazavana i Mandritsara. Izany no antony ahantongavako aty dia hitondra hazavana ho anareo sy isan-tokantrano. Tsy mendrika anareo intsony ny hiaina anaty haizina. Hametraka orinasa manamboatra fitaovana amin’ny herin’ny masoandro aho isakin’ny faritra. Vao lany Filoham-pirenena ihany koa aho dia ampiakariko 100% ny karaman’ny sefo fokontany.
ISIKA TSY MAINTSY MANDRESY.

Nafana tahaka ny toetr’andro teto Toliara ny fiarahantsika. Mahafinaritra ahy hatrany ny mihaona aminareo. Tsy ho ambakan’ny faritra hafa ianareo vahoaka eto ny amin’ny fampandrosoana izay ho entiko. Efa nilaza taminareo aho fa mila tanora vonona, sahy, mavitrika sy mahavita azy ny hitantana an’i Madagasikara.
ISIKA REHETRA TSY MAINTSY MANDRESY