Ny fanamboarana ny toadranon'i Bevava ka tsy ho dibo-drano intsony ny tanimbary ary hitombo ny tany azo volena. Hanome rano fisotro madio ny isan-tokantrano mba tsy hijaliana ny vahoaka intsony.
Atolotr'i Andry Rajoelina am-pitiavana izany satria ny fitiavana no lehibe indrindra.