NY FILOHAN'NY REPOBLIKA,

- Araka ny Lalam-panorenana;

- Araka ny didim-panjakana laharana fahasivy ambin'ny folo sy roa arivo tsipika efatra

ambin'ny folo aotra fito, tamin'ny sivy ambin'ny folo jolay, taona sivy ambin'ny folo sy

roa arivo, anendrena ny Praiminisitra, Lehiben'ny Governemanta;

- Araka ny tolo-kevitry ny Praiminisitra, Lehiben'ny Governemanta,

 

DIA MAMOAKA IZAO DIDIM-PANJAKANA IZAO :

 

Andininy 1.-Tendrena ho mpikambana ao amin'ny Governemanta ireto olona voalaza

anarana manaraka ireto :

 

 

 

 

 

Minisitry ny Fiarovam-pirenena :

Général de Corps d’Armée RAKOTONIRINA Léon Jean Richard

 

Minisitry ny Raharaha-bahiny :

Docteur TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Liva

 

Mpitahiry ny Kasem-panjakàna, Minisitry ny Fitsaràna :

Andriamatoa ANDRIAMAHEFARIVO Johnny Richard

 

Minisitry ny Toe-karena sy ny Vola :

Andriamatoa RANDRIAMANDRATO Richard

 

Minisitry ny Atitany sy ny Fanapariaham-pahefàna :

Andriamatoa RAZAFIMAHEFA Tianarivelo

 

Minisitry ny Filaminam-bahoaka :

Contrôleur Général de Police RANDRIANARISON Fanomezantsoa Rodellys

 

Minisitry ny Fanajariana ny Tany, sy ny Asa Vaventy :

Andriamatoa ANDRIANAINARIVELO Hajo Herivelona

 

Minisitry ny Fanabeazam-pirenena, ny fampianarana ara-teknika sy ara-kasa

Ramatoa ANDRIAMANANA JOSOA Iarintsambatra Rijasoa

 

Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka:

Professeur AHMAD Ahmad

 

Minisitry ny Fambolena, ny Fiompiana sy ny Jono :

Andriamatoa RANARIVELO Fanomezantsoa Lucien

 

Minisitry ny Angovo sy ny Akoran'afo :

Andriamatoa RAMAROLAHY Christian

 

Minisitry ny Rano, fanadiovana sy fidiovana:

Ramatoa RAKOTOVELOMANANTSOA Voahary

 

Minisitry ny Harena Ankibon'ny Tany sy ny Loharanon-karena Stratejika :

Andriamatoa RAVOKATRA Fidiniavo

 

Minisitry ny Fitaterana, ny Fizahan-tany sy ny Famantarana ny Toetr'andro :

Andriamatoa RANDRIAMANDRANTO Joel

 

Minisitry ny Asa, ny Fampananan'asa, ny Asam-panjakàna ary ny Lalàna :

Ramatoa RAMAMPY Gisèle

 

Minisitry ny Fampianarana ambony sy ny Fikarohana ara-tsiansa :

Professeur ASSOUMACOU Elia Béatrice

 

Minisitry ny Indostria, ny Varotra sy ny Asa-tanana :

Ramatoa RAKOTOMALALA Lantosoa

 

Minisitry ny Tontolo iainana sy ny Fampandrosoana Maharitra :

Ramatoa RAHARINIRINA Baomiavotse Vahinala

 

Minisitry ny Paositra, ny Fifandraisan-davitra sy ny Fampiroboroboana ny

Haitao ara-kajy mirindra :

Andriamatoa RAMAHERIJAONA Andriamanohisoa

 

Minisitry ny Mponina, ny Fiarovana ara-tsosialy sy ny Fampiroboroboana ny

Vehivavy :

Ramatoa NAHARIMAMY Lucien Irmah

 

Minisitry ny Tanora sy ny Fanatanjahan-tena :

Andriamatoa RAHAROARILALA Tinoka Roberto Michael

 

Minisitry ny Fifandraisana sy ny Kolontsaina

 :Ramatoa RAKOTONDRAZAFY- ANDRIATONGARIVO Lalatiana

 

Minisitra Lefitra misahana ny Tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana eo

anivon’ny Ministeran’ny FanajariananyTany, sy ny Asa Vaventy:

Andriamatoa ZASY Michaelangelo

 

Voatendry ho Sekreteram-panjakàna eo anivon'ny Ministeran'ny Fiarovam-pirenena, miadidy

ny Zandarimariam-pirenana:

Général de Corps d’Armée RAVALOMANANA Richard

 

 

Andininy 2.- Foana ary tsy manan-kery ireo andinindininy rehetra tany aloha mifanohitra amin'izay voalazan'ity didim-panjakana ity dia ireto manaraka ireto

- Laharana faha sivy ambinifolo sy roa arivo tsipika folo sy efajato sy arivo natao ny

fahaefatra ambiny roapolo jolay sivy ambinifolo sy roa arivo,

- Laharana faha sivy ambinifolo sy roa arivo tsipika fito amby dimapolo sy valonjato sy

arivo natao ny faha roapolo septambra sivy ambinifolo sy roa arivo

- Ary laharana faha°sivy ambinifolo sy roa arivo tsipika fito amby efapolo sy roa arivo

natao ny fahatelopolo oktobra sivy ambinifolo sy roa arivo nanendrena ireo

mpikambana ao amin'ny Governamanta.

 

Andininy 3.-Noho ny amehana, sy araka ireo fepetra voalazan'ny andininy fahefatra sy

fahenina, andalana faharoa amin'ny hitsivolana laharana faharoa amby enimpolo tsipika

aotra iraika amby efapolo tamin'ny sivy ambin'ny folo septambra, taona roa amby enimpolo

sy sivinjato sy arivo, mikasika ireo fepetra ankapobe momba ny lalàna ifampitondràna eto

an-toerana sy ny lalàna iraisam-pirenena ifampitondran'ny isam-batanolona, dia manan-kery

avy hatràny izao didim-panjakana izao raha vantany vao ampahafantarina ny be sy ny maro

amin' ny alalan'ny haino aman-jery, ankoatra ny famoahana azy amin'ny Gazetimpanjakan'ny

Repoblika.

 

 

Natao teto Antananarivo, ny sivy ambiny roapolo janoary roapolo sy roa arivo

29 janoary 2020

 

Avy amin'ny Filohan'ny Repoblika,

Andry RAJOELINA

 

Ny Praiminisitra Lehiben’ny Governemanta

NTSAY Christian