Société

Ny antotan’isa navoakan’ny INSTAT dia milaza fa ny antsasamanilan’ ny Malagasy dia miaina ao anatin’ny fahantrana tanteraka. Araka ny fampanantenana nataon’ny filohampirenena dia tsy maintsy apetraka ireo tetik’asa hamonjena ny amehana ara-tsosialy « Plan d’urgence sociale » sy tan-tsoroka ho fanampiana ny vahoaka malagasy sy fitsinjovana manokana ireo tena marefo sy mahantra. Famantsiam-bolan’ny Fanjakana Malagasy no nentina nanatanterahana izany. 16 500 taonina ny vary no efa tonga ary hamidy arivo ariary (1 000 Ar) ny kilao.

Noraisin’ny filankevitry ny minisitra ny fankatoavana ny didy hitsivolana raisin’ny Filohampirenena

entina mankatoa ny famatsiambola mitentina 150.000.000 dôlara avy amin’ny Banky Iraisam-pirenena, hoentina mampiditra jiro hoana tokatrano miisa 810.000 sy toeram-pitsaboana miisa 750 manerana ny Nosy.

Le Président de la République Andry Rajoelina a continué sa visite à Toamasina, ce lundi 18 mars 2019 par une descente pour constater de visu les points de démarrage des nouvelles infrastructures, à savoir l’autoroute et le réaménagement du bord de Toamasina.

Tonga eto amin’ny seranantsambon’i Toamasina ny vary mora 16 500 taonina izay haparitaka amin’ny faritra rehetra manerana ny Nosy. Tanteraka ny fampanantenananataon’ny filoha Andry Rajoelina  amin’ny hanomezana vary amin’ny vidiny mirary ho an’ireo vahoaka malagasy izay mila izany. Tonga nandray ireo vary ireo ny filohampirenena Andry Rajoelina ary nanolotra izany ho an’ny vahoakan’i Toamasina izay voalohany hisitraka izany, ny alahady 17 martsa 2019.

Dinika nifanaovana tamin’ny praiminisitra maorisiana sady lehiben’ny fitondrampanjakàna any an-toerana no nanokatra ny fandaharam-potoanan’ny filohan’ny repoblika Andry Rajoelina ny 11 Marsa 2019 tao amin’ny lapam-panjakàna misy ny praiminsitra ao Port louis.

Le Président Mauricien intérimaire, Paramasivum Pillay Vyapoory a remercié particulièrement le

Président Malagasy Andry Rajoelina du soutien important de Madagascar dans le combat de l’Ile Maurice pour la restitution de l’archipel des Chagos,